ENG
TH
 
 
 
 
 
 

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต
มีคุณภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมต่อสังคม

   

รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาต่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 12 มิ.ย 63 (รอบที่ 3)

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก...
ประกาศ การสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 นิสิตรุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2562
เอกสารแนบ รายงานตัวเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2563
   
 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (02)942-8777 # 1833 Fax: (02)942-8778
Copyright © 2009 KU Business Administration . Kasetsart University. All Rights Reserved.