ENG
TH
 
 
 
 
 
 

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต
มีคุณภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมต่อสังคม

   

รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาต่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 21 เมษายน 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก...
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 นิสิตรุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2565
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2566

 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (02)942-8777 # 1833 Fax: (02)942-8778
Copyright © 2009 KU Business Administration . Kasetsart University. All Rights Reserved.